OLENTZERO gure eskolan

Abendoaren 21 ean Olentzero esko­la­ra hur­bil­du zai­gu .Harrera egin dio­gu kan­ta­tuz. Argia ekar­ri digu eta erran digu hemen­dik goi­ti egu­nak luza­tu­ko zire­la eta eguz­ki gehia­go uka­nen genuela.

Bere kan­de­la han­dia­re­kin gure argi tti­piak piz­tu ditu eta xoko­le­tak eta ikatz itxu­ra­ko goxo­kiak bana­tu diz­ki­gu goxo­ta­su­na partekatzeko.

Olentzero (le char­bon­nier) nous a ren­du visite le 21 décembre pour annon­cer le retour des jours plus longs .
Pour illus­trer cela, il a allu­mé nos petites bou­gies et nous a offert des dou­ceurs sous forme de cho­co­lats et de char­bons sucrés.

Denak joko gelan bil­du­rik Olentzero igu­ri­kat­zen dugu (Tous réunis à la salle de jeux nous atten­dons Olentzero)
Beztiturik olent­ze­ro­ren beha. (En atten­dant Olentzero…)
Olentzerok argi tti­piak piz­tu ditu (Olentzero a allu­mé nos petites bougies)